top of page

Z życia wzięte 4: Ważne, a nawet bardzo ważne dla wszystkich zarządców/zarządów dróg publicznych (i nie tylko) od 21 września 2022r.

Tego dnia tj. 21 września 2022r. wchodzi w życie, datowane na dzień 24 czerwca 2022r., Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno –budowlanych dotyczących dróg publicznych. Publikacja tego rozporządzenia nastąpiła w Dzienniku Ustaw z dnia 20 lipca w 2022r., pozycja 1518.

Jest to dokument spodziewany i długo oczekiwany w środowisku drogowców i nie tylko, bo dotyczy też stron procesu budowlanego, nie tylko w zakresie dróg publicznych.

Są to przepisy wykonawcze rangi podustawowej, zwane potocznie przepisami techniczno-budowlanymi w zakresie dróg publicznych. Oczywiście, podstawę do regulacji stanowi art. 9 prawa budowlanego

Nowe rozporządzenie zastąpi dotychczas obowiązujące regulacje prawne zawarte w:
- Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U.
z 2016r., poz124)
-Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r.,Nr 63, poz. 735).
-Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie przepisów techniczno –budowlanych, dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. z 2002r., Nr 12 ,poz. 116)

Przepisy te mają być według założeń mniej kazuistyczne (czy dobrze?). Podstawę stanowi odesłanie do paragrafu 3 rozporządzenia o treści:
„Jeżeli w przepisach rozporządzenia nie określono warunku lub określono go w sposób ogólny, drogę projektuje się, buduje przebudowuje lub użytkuje zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zawartej
w szczególności:
1) we wzorcach i standardach rekomendowanych przez ministra właściwego do spraw transportu na podstawie przepisów o drogach publicznych
2) w Polskich Normach”

Praktyka wykaże, czy to będzie czynnik pobudzający postęp techniczno-organizacyjny w zakresie inwestycji drogowych i czy okaże się korzystny w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drogach. Przykładowo paragraf 5 określa część i składowe drogi - bardzo uproszczone w stosunku do
np.: kodeksu cywilnego (rozumiana jako częśc składową rzeczy/obiektu - sprawa istotna w zakresie własności dróg i ich części), w odniesieniu choćby do innych podmiotów korzystających z dróg w celach nie transportowych, a właśnie budowlanych. Przykładowo, w ujęciu tego paragrafu częścią składową są urządzenia do odwodnienia – czego, drogi, czy całego terenu wraz z przyległościami ujętymi w usytuowanymi w drodze urządzeniami wod. –kan.?

Zakres przedmiotowy nowych przepisów odnosić się będzie także do dróg wewnętrznych (analogicznie jak w przypadku zarządzania ruchem). Słusznie, gdyż postęp techniczny i cywilizacyjny powoduje większy ruch na drogach, które co do zasady nie były drogami publicznymi, przykładowo osiedla mieszkaniowe, centra logistyczne czy też wielkoobszarowe obiekty handlowe. Tam też rozwiązania techniczne zdaniem autora muszą być adekwatne do rozwiązań technicznych i co najważniejsze bezpieczne.

Brak jest podziału na zjazdy indywidualne i publiczne oraz uwzględniono fakt ściślejszego odniesienia w ujęciu technicznym do warunków korzystania z dróg w ruchu rowerowym pieszym, czy na hulajnogach.
Rozporządzenie jest bardzo obszerne, zresztą tak jak poprzedzające je akty prawne.

Nie sposób przecenić znaczenia tych regulacji w zakresie zarządzania drogami. Poprzednia regulacja była wręcz kluczowym aktem prawnym w zakresie inwestycji drogowych i oczywiście także
w zakresie technicznej strony eksploatacji dróg publicznych. Dwudziestoletni okres stosowania
w praktyce pozwolił na bieżące rozwiązywanie szeregu problemów głównie natury technicznej
w zakresie zarządzania drogami.

Czas na wdrożenie nowych regulacji, co niewątpliwie będzie wiązało się z szeregiem problemów związanych z wdrażaniem nowych przepisów, co jest normalne. Z pewnością wielokrotnie rozporządzenie to i problemy z nim związane będą przedmiotem analiz nie tylko o charakterze technicznym, ale też prawnym, tak jak to było uprzednio.


24 lipca 2022r

Ryszard Kulik

bottom of page