top of page

Pytanie: Zawieszenie postępowania w przypadku śmierci strony

„ Co zrobić w przypadku śmierci strony w toku postępowania o zajęcie pasa drogowego?”

Odp.
W tego typu przypadkach i podobnych mają zastosowanie przepisy procedury administracyjnej, czyli kodeksu postępowania administracyjnego, a konkretnie jego art. 97 o treści:
„§ 1. Organ administracji publicznej zawiesza postępowanie:
1) w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony albo zarządcy sukcesyjnego do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 30 § 5, a postępowanie nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe (art. 105);…”

Odnosząc się do przedstawionego na wstępie stanu faktycznego, dotyczącego informacji o śmierci strony postępowania. Skutkuje to tym że brak jest adresata decyzji a tym samym brak podmiotu praw i obowiązków związanych z tą decyzją (np. opłaty za zajęcie pasa drogowego)
Najprostszym rozwiązaniem jest wejście nowego właściciela nieruchomości - spadkobiercy ( uwaga- decyzja na zajęcie dotyczy nieruchomości) w prawa jego poprzednika). Jest to bezpośredni skutek postępowania spadkowego
W przypadku braku takiej możliwości ( czyli majątków nieobjętych-niezakończonego postępowania spadkowego) należy znaleźć spadkobierców lub tzw. zarządcę sukcesyjnego czyli osobę zarządzającą tymczasowo majątkiem zmarłego, który tymczasowo nadzoruje zobowiązania zmarłej strony i winna spełnić obowiązki wynikające z toku postępowania . O tym traktuje odesłanie do art. 30 § 5 kpa.
W takim przypadku zarządca drogi winien wydać postanowienie o zawieszeniu postępowania i podjąć poszukiwania następcy prawnego.
Uwaga- Ustawodawca zastrzegł że w tego typu sytuacjach brak jest podstaw do umorzenia postępowania a nawet to podkreślił, przywołując traktujący o tym art105 ,stwierdzając że nie ma on w tym stanie faktycznym zastosowania.
Stosowanie do treści art. 97§ 2 kpa jeśli ustaną przyczyny zawieszenia, w tym konkretnym przypadku opisanym wyżej, organ ( zarządca drogi) podejmie zawieszone postępowanie.
Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania organ podejmuje na wniosek strony (z oczywistych względów nowej) lub z urzędu

Stan prawny 5 maja 2022r.

Ryszard Kulik

bottom of page