top of page

Pytanie: Uprzątnięcie drogi z zanieczyszczeń po kolizji

Opinia w sprawie
Czyim obowiązkiem jest uprzątnięcie drogi z zanieczyszczeń-w szczególności ze środków ropopochodnych- związanych ze zdarzeniem drogowym podczas akcji ratowniczej z udziałem straży pożarnych.
Celem rozważenia tej kwestii koniecznym jest przywołanie aktów prawnych dotyczących zdarzeń związanych z działaniami straży pożarnych i zarządców/zarządów/dróg.

1.Ustawa z dnia24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej ( t. j. Dz. U. z 2021 poz1940) w art. 1 ust1 stanowi:” Powołuje się Państwową Straż Pożarną jako zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formację, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.”
Nadto w art. 1 ust2 pkt. 2:
„ Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:…. 2) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń”
Termin „ miejscowe zagrożenia” określony jest w definicji ustawowej zawartej w art. 2 pkt3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z2021r. poz869): „2.Ilekroć w ustawie jest mowa o……
3)innym miejscowym zagrożeniu - rozumie się przez to zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody niebędące pożarem ani klęską żywiołową, stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, któremu zapobieżenie lub którego usunięcie skutków nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków”
Zdarzenia drogowe to właśnie „ miejscowe zagrożenie”
2.Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (t.j. Dz.U.z2021r.poz1376) w art.20 pkt4 stanowi:
„Do zarządcy drogi należy w szczególności…..
4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, ….”

Wniosek
Odpowiadając na pytanie postawione na wstępie należy stwierdzić że z tekstów przytoczonych przepisów wynika że podmiotami obowiązanymi do likwidacji innych miejscowych zagrożeń, bo pod takim terminem określone są akcje ratownicze związane ze zdarzeniami na drodze, są służby wymienione w przepisach o straży pożarnej. Zatem jednostki terenowe straży pożarnej.
Takich zadań nie wykonują ,nie są do tego ustawowo wyznaczeni, pracownicy zarządcy/zarządów dróg
Nadto służby drogowe to drogowe służby techniczne a nie służby alarmowe.
Sposób organizacji, działania szkolenia i wyposażenia w oparciu o powyższe uregulowania prawne jednoznacznie wskazuje do czyich kompetencji należy działanie związane zaistnieniem zdarzeń/wypadków/drogowych.

Stan prawny na 12 kwietnia 2022r

Ryszard Kulik
Radca prawny

bottom of page