top of page

Pytanie: Nielegalny wykop w pasie drogowym

„..Osoba trzecia zgłosiła nam (na zasadzie uprzejmie donoszę), że Pan X wykonał wykop w pasie, doszło do nielegalnego zajęcia pasa drogowego. Stwierdziła również że wykop prowadzi do słupa energetycznego. Jak ustalić strony postępowania? Co do zasady inwestorem przyłącza energetycznego zawsze jest Energa. Należy domyślać się, że wykop wykonał Pan X (posiadamy tylko imię i nazwisko)…Myślę, że Energa nie miała pojęcia o tym, że ktoś wykonał przyłącze. Podsumowując, mam wątpliwości co do stron postępowania i podmiotu odpowiedzialnego…:”

Odpowiedź:
Zasadą jest że donos nie jest podstawą do wszczęcia postępowania! Niemniej jednak coś mogło się zdarzyć w pasie drogowym. Zarząd drogi jako dobry gospodarz winien wiedzieć co się dzieje w pasie drogowym. Stąd też winien podjąć czynności sprawdzające (wbrew pozorom nie jest to sprzeczność). Zatem zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego należy wszcząć postępowanie z urzędu (art.61 kpa). Podczas czynności sprawdzających zasadnym jest, a wręcz koniecznym zwrócenie się do Energi o wyjaśnienia. W zależności od tych wyjaśnień należy działać dalej – katalog możliwych działań zawiera kpa (art. 75 in fine kpa). W tym przypadku konieczna jest współpraca z Energą, gdyż to ona jest stroną decyzji. Działanie ma miejsce na mieniu Zarządu jak też Energi, Możliwe jest że chodzi o tzw. pajęczarstwo a to jest sprawa wyłącznie Energi i podmiotu trzeciego. Niemniej jednak zarząd drogi z punktu widzenia cywilnego jako właściciel terenu winien wiedzieć co się dzieje na jego gruncie.
Reasumując
1/Donos jest podstawą do działań podjętych z urzędu jako działanie własne zarządu
2/Decyzja dotycząca pasa drogowego odnosi się do terenu a nie osoby, np. zajęcie pasa drogowego, czy wykonanie zjazdu przez właściciela sąsiedniej nieruchomości
3/Jeśli czynność i sprawdzające wykażą że działania były podjęte na szkodę firmy Energa, trudno ją karać z tego tytułu. Jeśli dla odmiany czynności wykonała Energa to zapewne wyjaśni temat i sprawa zostanie zakończona na etapie postępowania wyjaśniającego (art. 105kpa). Koniecznym jest aby w tej sprawie wypowiedziała się Energa

28 sierpnia 2022r.
Ryszard Kulik

bottom of page