top of page

Pytanie: Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych. Zadanie własne Gminy, czy Powiatu?

Pytanie:
„Wystąpiła do nas jako do Zarządcy Drogi Gmina o powierzenie jej zadania własnego Powiatu w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych. I tutaj zrodził się problem czy możemy takie zadanie powierzyć Gminie, gdyż zgodnie z ustawą prawo energetyczne oświetlenie przejść dla pieszych należy do zadań własnych gminy, a nie Powiatu (Postanowienie NSA I OW 153/19 z 20 listopada 2019r). W ubiegłym roku zmieniała się ustawa o drogach publicznych, gdzie wprowadzono dodatkowy art. 20aa, ale on nie rozstrzyga tej kwestii jednoznacznie. W związku z powyższym proszę o interpretację w przedmiotowej sprawie.”

Odpowiedź:
Faktem jest, że stosownie do art. 18 ustawy prawo energetyczne:
„1. Do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:
1) planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy;
2) planowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy:
a) miejsc publicznych,
b) dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich,
c) dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ... przebiegających w granicach terenu zabudowy,
d) części dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym ..., wymagających odrębnego oświetlenia:
- przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów,
- stanowiących dodatkowe jezdnie obsługujące ruch z terenów przyległych do pasa drogowego drogi krajowej;
3) finansowanie oświetlenia znajdujących się na terenie gminy:
a) ulic,
b) placów,
c) dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wojewódzkich,
d) dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, przebiegających w granicach terenu zabudowy,
e) części dróg krajowych, innych niż autostrady i drogi ekspresowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, wymagających odrębnego oświetlenia:
- przeznaczonych do ruchu pieszych lub rowerów,
- stanowiących dodatkowe jezdnie obsługujące ruch z terenów przyległych do pasa drogowego drogi krajowej...
Uwaga - chodzi o finansowanie oświetlenia.

Art. 20aa ustawy drogowej zawęża tą problematykę do przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych/.
Ma to się odbywać na zasadzie dobrowolności.

Zgodnie z treścią art. 19 ust 4 w ustawy o drogach publicznych w związku z art. 8 ust.2 i 2a i art.18 ust.2 pkt 11 ustawy o samorządzie gminnym, możliwe jest doprecyzowanie kwestii w formie porozumienia, ale po co? Skoro problem właściwie jest rozwiązany na podstawie art. 18 ust. 3 prawa energetycznego.
Możliwe, że Gmina chce przejąć część zadań powiatu, akurat w tym przypadku, w zakresie zarządzania infrastrukturą drogową (oświetleniową), aby całościowo uregulować kwestie oświetlenia gminy, w tym na drogach innych kategorii. To jest możliwe na gruncie art. 19 ust. 4 ustawy drogowej, ale to wymaga doprecyzowania, o co stronom (Gminie) chodzi?


Uwaga na marginesie:
Treść zapisów art. 18 prawa energetycznego i nowego art. 20aa ustawy o drogach publicznych rodzi potencjalnie spory. Zatem w przyszłości zapewne należy się spodziewać dopracowania się orzecznictwa wyjaśniającego zagadnienie.
Obecnie w kontekście tej uwagi w interesie zarządcy drogi nie jest zawieranie porozumienia z przywołaniem art. 20aa.

Ryszard Kulik

30 marca 2022

bottom of page