top of page

Pytanie: Zmiana decyzji administracyjnej

Urządzenie wbudował w grudniu 2021 r. odbiorca (osoba prywatna) i wniósł pierwszą opłatę, następnie w styczniu 19-tego protokolarnie przekazał przyłącze energetyczne do firmy ENEA.
Mam pytanie, czy należy zmienić decyzję administracyjną, czy tylko księgowo wnoszącego opłaty roczne na podstawie dostarczonych dokumentów. Jeżeli zmiana decyzji to, czy należy wygasić pierwotną i wydać nową, na czyj wniosek?
W przedstawionej kwestii, sądząc z treści pytania, mamy do czynienia z następującymi podmiotami:
1/Zarządca/zarząd drogi wykonujący czynności określone w art. 20 ustawy drogowej i w związku
z tym dysponujący uprawnieniami w zakresie wydawania m.in. zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
2/Osoba prywatna - będąca zapewne inwestorem przedsięwzięcia prowadzonego poza pasem drogowym.
3/Zakład energetyczny, a nie żaden inny gestor urządzeń liniowych /np. wodociągów telekomunikacji itp./
Przedmiotem zapewne jest zajęcie pasa drogowego, na które to urządzenie wydano zgodnie ustawą o drogach publicznych decyzję na zajęcie pasa drogowego, której adresatem jest osoba prywatna. Jest to skutkiem relacji prawnych pomiędzy osobą prywatną, a zakładem energetycznym.
Nie jest rzeczą zarządu drogi opiniowanie prawidłowości relacji między tymi podmiotami, chociaż odpowiedzialnym z tytułu montażu tego typu urządzeń - co powinno rzutować na relacje własnościowe – jest zakład energetyczny.
Dla zarządu drogi jest rzeczą obojętną, kto płaci opłatę w związku z wydaniem decyzji. Istotne jest by opłaty z tego tytułu, w związku z wydaną decyzją administracyjną, wpływały na konto zarządu zgodnie z treścią decyzji, rozumianą jako podstawa do płatności. W obecnej sytuacji stroną decyzji jest wymieniona osoba prywatna i ona jest płatnikiem. To w jej interesie i woli leży takie ustalenie relacji z zakładem energetycznym, by opłaty przerzucić na rzecz zakładu energetycznego. Dopiero
od wyniku tych ustaleń zależy kwestia zmiany decyzji.
Zatem z punktu widzenia zarządu drogi, mamy do czynienia z problemem proceduralnym określonym w kodeksie postępowania administracyjnego art. 155 o treści:
„Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 par 2 stosuje się odpowiednio”.
Art. 154 par.2: właściwy organ wydaje decyzję w sprawie zmiany lub uchylenia dotychczasowej decyzji. W tym przypadku owym właściwym organem jest zarząd drogi.
Reasumując:
1/Zmiana decyzji w tym stanie faktycznym jest możliwa.
2/Inicjatywa w tym zakresie leży po stronie podmiotów będących stronami relacji związanych z przesyłem prądu (osoba prywatna lub zakład energetyczny, co powinno być elementem ich ustaleń, choć właścicielem urządzeń powinien być moim zdaniem zakład energetyczny
- na mocy umowy przyłączeniowej. Chyba, że nie znamy jakiegoś niuansu w stanie faktycznym. Na tym etapie zarząd drogi nie ma nic do sprawy, a jest jedynie podmiotem przyjmującym opłaty.
3/W przypadku inicjatywy stron właściwa jest decyzja o zmianie decyzji bez konieczności uchylania poprzedniej ,gdyż nie wchodzi w grę zmiana stosunku administracyjnego,
a ewentualna zmiana strony decyzji
4/nie wygaszać pierwotnej decyzji, a jedynie ją zmienić

25 stycznia 2022r.
Ryszard Kulik

Ps.
Mogę dodać, że ruch jest po stronie wymienionych podmiotów jako wnioskodawców.
Organ działa w tym przypadku na wniosek strony. Były właściciel nie ma podstaw
do płacenia, bo tego urządzenia już nie ma, a nowy (ENEA) powinien wiedzieć, co ma na stanie i to powinien uporządkować. Z punktu widzenia zarządu drogi istotne jest by środki z realizacji decyzji spływały do zarządu drogi.

10.07.2022r.

bottom of page