top of page

Artykuł 2a - po nowelizacji ustawy

Art. 2

1. Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:
1) drogi krajowe;
2) drogi wojewódzkie;
3) drogi powiatowe;
4) drogi gminne.
2.(uchylony od 21-09-2022r.) Ulice leżące w ciągu dróg wymienionych w ust. 1 należą do tej samej kategorii co te drogi.
3. (zmieniony od dnia 21-09-2022r.)Drogi publiczne ze względów funkcjonalno-technicznych dzielą się na klasy określone w warunkach technicznych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
3.Drogi publiczne ze względów funkcjonalno-technicznych dzielą się na drogi zamiejskie i ulice oraz klasy, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88, 1557 i 1768).

Wszystkie drogi publiczne na terenie Kraju stanowią kompletną całość, z punktu widzenia użytkowników- użytkową, jako sieć dróg publicznych i podlegają dalszemu wewnętrznemu podziałowi w zależności od kryteriów. W ust. 1określono podział funkcjonalny dróg (krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne). Oznacza to, że drogi wg kategorii spełniają funkcje precyzyjnie określone w artykułach od 5 do 7 ustawy i wskazujące na ich rolę w sieci dróg publicznych, o czym dalej, w komentarzu dotyczącym wymienionych kategorii dróg. Wymieniono cztery kategorie dróg publicznych, plus drogi wewnętrzne – wymienione w art. 8, które nie są drogami publicznymi i jako takie nie podlegają regulacjom tej ustawy z wyjątkiem ust. 4 wymienionego art. 8 (chodzi o obowiązek oznakowania miejsc połączeń takich dróg z drogami publicznymi).
Rozwinięcie art. 2 w zakresie podziału funkcjonalnego dróg zawarto w zakresie ich kategoryzacji i pozbawienia kategorii zawarto w artykułach 5 do10 ustawy,
a technicznym (podział na klasy) w rozporządzeniu wykonawczym o czym poniżej.

Nowelizacjąobowiązującąod września 2022r.dokonano poprawek skutkującymi uporządkowaniem podziału na ulice i drogi pozamiejskie. Oba odcinki pozamiejski
i miejski to jedna droga o tej samej kategorii (podział funkcjonalny), klasie (podział techniczny) w świetle nowego brzmienia ust. 3.
W kwestiach technicznych dotyczących dróg publicznych ustawodawca odsyła do regulacji ściśle związanej z uwarunkowaniami technicznymi procesu budowlanego w systemie prawa jaką jest prawo budowlane.
Ustawa ta (prawo budowlane),też dotyczy dróg publicznych z tej przyczyny, że częścią procesu zarządzania tymi drogami jest proces budowlany realizowany na drogach publicznych z pewnymi wyjątkami. Chodzi o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i drogę zmierzającą do wydania tej decyzji w oparciu
o specustawę drogową.
Ustawodawcaprzywołał wprostw tekście, ustawę prawo budowlaneorazprzywołuje art. 7 tej ustawy jako ten który umożliwia wydanie przepisów technicznych(już wykonawczych a więc łatwiejszych do nowelizacji) odnoszących się tylko i wyłącznie do dróg publicznych. Tą regulacją jest, wydane właśnie w oparciu o delegację ustawową zawartą w art. 7 prawa budowlanego:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r.poz. 1518) - jako jedno z 9 podzielonych przedmiotowo przepisów wykonawczych.Z czego przynajmniej 3 odnosząsię do dróg publicznych (skrzyżowania dróg z liniami kolejowymi czy wymogi dotyczące uwarunkowań technicznych kanałów technologicznych - o czym szerzej w art. 39 i następnych ustawy).
Przytoczone wyżej rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczy wyłącznie dróg publicznych.
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.),przy czym:
„§ 1 Rozporządzenie określa następujące przepisy techniczno-budowlane:
1) warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
2) warunki techniczne użytkowania dróg publicznych.
§ 2
1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do projektowania, budowy, przebudowy lub użytkowania dróg publicznych oraz projektowania, budowy lub przebudowy urządzeń obcych sytuowanych w pasach drogowych tych dróg.”

Kolejne przepisy stanowią rozwinięcie składające się na treść bardzo obszernego
i szczegółowego rozporządzenia uzupełniającego mające tworzyć co do zasady całość systemową.Co do zasady,gdyż jak zaznaczono wyżej są jeszcze inne przepisy wykonawcze,dotyczące innych obiektów, także związanych z drogami, jak też przepisy szczególne (lex specialis), o których będzie mowa w konkretnych przypadkach.
Istotę podziału na klasy zawarto w § 11 i następnych stanowiących rozwinięcie:
„.§ 11 Drogi dzielą się na klasy, które są oznaczone symbolem literowym lub opisowo:
1) A - autostrada;
2) S - ekspresowa;
3) GP - główna ruchu przyspieszonego;
4) G - główna;
5) Z - zbiorcza;
6) L - lokalna;
7) D - dojazdowa.
§ 12
1. Droga klasy A lub S jest drogą zamiejską.
2. Droga klasy GP, G, Z, L lub D jest drogą zamiejską lub ulicą.
3. Droga, w zależności od kategorii w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, powinna mieć klasę:
1) kategorii krajowej - standardowo klasę A, S lub GP, w trudnych warunkach dopuszcza się - G;
2) kategorii wojewódzkiej - standardowo klasę G, dopuszcza się - GP, w trudnych warunkach - Z;
3) kategorii powiatowej - standardowo klasę Z, dopuszcza się - G lub GP, w trudnych warunkach - L;
4) kategorii gminnej - standardowo klasę D lub L, dopuszcza się - Z, G lub GP…”

Powyższe zapis rozporządzenia w zasadzie nie pozostawia marginesu na komentarz i nie jest to bez znaczenia przy kategoryzacji dróg po roku 1999r.Powinnyone spełniać wymogi techniczne wymagane zgodnie z powyższym rozporządzeniem
i funkcjonalne w zgodzie z zapisami art. od 5 do 10,stanowiąc spójną całość.

bottom of page