top of page

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 

 1. Administrator danych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lehmann + Partner Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie pod adresem ul. Marii Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008452, zwany dalej „Firmą”.
   

 2. Inspektor ochrony danych
  Zgodność przetwarzania danych z przepisami prawa nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, Tomasz Skibiński, lehmann@iod.mobi
   

 3. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
  Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać w następujących celach:

  1. zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,

  2. wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,

  3. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

  4. marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy i kontakt z osobami wyznaczonymi do realizacji usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

  5. rekrutacyjnych i marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
    

 4. Udostępnienie danych osobowych
  Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Firmę:

  1. podmiotom i organom, którym Firma jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Firmy danych osobowych,

  2. podmiotom, którym Firma powierzyła wykonywanie czynności  związanych z działalnością na rzecz Firmy,

  3. biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy,

  4. podmiotom współpracującym z Firmą, w związku z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty.
    

 5. Okres przechowywania danych osobowych
  Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  1. czas trwania umowy,

  2. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,

  3. czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,

  4. czas do momentu wycofania zgody.
    

 6. Przysługujące prawa
  W związku z przetwarzaniem przez Firmę Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

  1. prawo dostępu do danych osobowych,

  2. prawo do sprostowania danych osobowych,

  3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,

  7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Firma będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

  8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
    

 7. Przekazywanie danych
  Twoje dane mogą zostać przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym tj.:

  1. do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. PrivacyShield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji, co zobowiązuje je do właściwego zabezpieczenia moich danych osobowych.

  2. do innych krajów, wyłącznie na podstawie standardowych klauzul umownych, które zobowiążą podmioty, do których trafią dane do ich właściwego zabezpieczenia.
    

 8. Przekazywanie danych
  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

bottom of page