OCENA STANU TECHNICZNEGO W SZCZEGÓŁACH

Przeglądy okresowe dróg

Wiedza na temat stanu nawierzchni jezdni, chodników i innych elementów pasa drogowego pozwala racjonalnie planować i zarządzać środkami na utrzymanie dróg. W naszej ofercie znajdują się przeglądy roczne i pięcioletnie dróg wykonywane w oparciu o metody BIKB i DSN. Usługi te wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 • Prawo Budowlane, art. 62,ust.1 pkt.2 z dnia 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi zmianami
 • Ustawa o Drogach Publicznych z dnia 21 marca 1985 r.

 

Stan nawierzchni jezdni oceniamy stosując metody:

Metoda wizualna BIKB-IBDM

 • Uszkodzenia powierzchniowe
 • Odkształcenia nawierzchni
 • Spękania
 • Odwodnienie

 

Metoda automatyczna DSN (Załącznik do Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 34 z dnia 30 kwietnia 2015r.)

 • Wskaźniki stanu spękań i powierzchni przy wykorzystaniu technologii LCMS
 • Wskaźniki równości poprzecznej (głębokość kolein) i podłużnej (IRI),
 • Wskaźnik makrotekstury (MPD),
 • Ocena globalna stanu nawierzchni

 

Dokumentacja przekazywana w ramach przeprowadzonego przeglądu:

 • Protokół z kontroli okresowej, dla każdej badanej drogi, który zawiera informacje:
  • ocenę stanu nawierzchni jezdni,
  • ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania oraz poprawności montażu oznakowania,
  • ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania poboczy utwardzonych i nieutwardzonych,
  • ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania chodników i ścieżek rowerowych,
  • ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania skrzyżowań z koleją,
  • ocenę stanu technicznego i przydatności do użytkowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
  • ocenę odwodnienia dróg,
  • ocenę estetyki drogi i jej otoczenia,
 • Wpis informacji do Tabeli 5 Książki Drogi,
 • Mapy stanu nawierzchni dróg,
 • Zdjęcia nawierzchni i zdjęcia poglądowe korytarza drogi (opcjonalnie)

 

 

Mapa stanu nawierzchni
Arkusz oceny
Dokumentacja fotograficzna