Ścieżki rowerowe

Opracowania zawiera: 

 • Fotorejestracja ścieżek,
 • Mapa przebiegu ścieżek,
 • Inwentaryzację podstawowych parametrów technicznych (długość, szerokość, rodzaj nawierzchni, oznakowanie, oświetlenie).

 

Ponadto opracowanie może zawierać: 

 • Inwentaryzację infrastruktury towarzyszącej ścieżek (ławki, kosze, itp.),
 • Analiza przebiegów istniejącej sieci ścieżek rowerowych wraz z mapami poglądowymi,
  • Przedstawienie wykazu dróg, na których znajdują się ścieżki rowerowe,
  • Pokrycie z przebiegiem szlaków turystycznych,
  • Przedstawienie propozycji przebiegu nowych ścieżek rowerowych w ciągach dróg publicznych z wyszczególnieniem ścieżek, których wykonanie nie wymaga dużych nakładów finansowych.
   • Opracowanie propozycji nowych ścieżek rowerowych wykorzystujących istniejącą infrastrukturę drogową oraz wytyczenia nowych przebiegów,
   • Wykonanie opracowania projektowego ścieżek rowerowych,
   • Wykonanie projektów organizacji ruchu dla ścieżek istniejących oraz projektowanych.

 

 

Przedstawienie propozycji przebiegu nowych ścieżek rowerowych w programie RoadMan.