Plan rozwoju sieci drogowej

Opracowanie Planu Rozwoju Sieci Dróg dla danej jednostki administracyjnej, ma na celu wspomaganie zarządzania istniejącym układem drogowym oraz ułatwienie w planowaniu inwestycji infrastrukturalnych.

Podstawa prawna wykonywania projektów organizacji ruchu:

 • Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 (DZ. U. 2016, poz. 1440),

 

Opracowanie zawiera:

 •   Studium istniejącego układu drogowego przedstawiające:
  • Informacje o jednostce administracyjnej objętej opracowaniem,
  • Informacje o strategii rozwoju gminy/powiatu,
  • Ogólną charakterystykę istniejącego układu drogowego:
   • drogi krajowe,
   • drogi wojewódzkie,
   • drogi powiatowe,
   • drogi gminne i wewnętrzne.
   • Charakterystykę elementów istniejącego układu drogowego:
    • obiekty mostowe,
    • skrzyżowania z drogami kolejowymi,
    • sygnalizacje świetlne.
    • Analizę stanu nawierzchni dróg,
    • Analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego:
     • natężenie ruchu drogowego,
     • wypadki drogowe i miejsca krytyczne.
     • Ocenę istniejącego układu drogowego z uwzględnieniem problemów wymagających rozwiązania.
  • Określenie kierunków rozwoju sieci przedstawiające:
   • Analizę studium istniejącego układu drogowego,
   • Propozycję przebiegu nowych ciągów komunikacyjnych z powiązaniem do istniejącej sieci,
   • Propozycję harmonogramu prac modernizacyjnych i remontów dróg,
   • Poprawę bezpieczeństwa na drogach w miejscach szczególnie niebezpiecznych,
   • Poprawę płynności ruchu drogowego,
   • Poprawę stanu nawierzchni i standardu dróg,

 

 

 

Przykładowa Mapa planowanych inwestycji drogowych
L.p.Plany inwestycji 
1Modernizacja drogi krajowej nr 6 do klasy drogi ekspresowej wraz z węzłem w Sycewicach i węzłem na skrzyżowaniu z drogami powiatowymi 1105G i 1153G
2Budowa wschodniego obejścia Kobylnicy w ciągu drogi krajowej 21 połączona z przeniesieniem ruchu tranzytowego z centrum na obrzeża miasta ulicą Nad Słupią wzdłuż ulicy Strumykowej do Sportowej i ulicą Sportową do ulicy Głównej. Przebudowa ulicy Głównej od skrzyżowania z ulicą Sportową w Kobylnicy do skrzyżowania z ulicą Poprzeczną w Słupsku
3Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej, ulicy Młyńskiej  i budowa Al. Orzechowej w Kobylnicy.
4Przebudowa drogi powiatowej 1154 G Słonowice -Kuleszewo
5Przebudowa drogi powiatowej 1158G  na odcinku Kuleszewo - Lulemino
Przykładowy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego