ZBIERAMY WSZYSTKIE DETALE

Dokumentacja węzłów

Jednym z podstawowych elementów ewidencji dróg opartej na systemie referencyjnym, jest stworzenie dokumentacji punktów referencyjnych. Podstawową formą udokumentowania punktu jest szkic przedstawiający najbliższą sytuację. Dodatkowo wykonywana jest dokumentacja fotograficzna.  Po zlokalizowaniu i zastabilizowaniu punktu w terenie, wykonywany jest szkic sytuacyjny.  

  • wykonanie szkicu sytuacyjnego, który ułatwia identyfikację punktu oraz obrazuje jego lokalizacje w terenie;
  • wykonanie domiarów do obiektów stałych, które umożliwiają odtworzenie położenia punktu w przypadku jego zniszczenia;
  • pomiar współrzędnych wyznaczonego punktu w celu precyzyjnego określenia położenia punktów w jednolitym układzie odniesienia (układ współrzędnych 1992);
  • pomiar elementów powierzchniowych znajdujących się w strefie skrzyżowania;
  • wykonanie dokumentacji fotograficznej.
 
Szkic prosty

Szkic prosty wykonuje się dla punktów referencyjnych  zlokalizowanych  na przecięciu osi drogi z drogą wyższej kategorii, z granicą administracyjną, z obiektem mostowym, wiaduktem lub w innym miejscu charakterystycznym. Jest to szkic sytuacyjny z naniesionym punktem referencyjnym oraz domiarami do stałych elementów zagospodarowania terenu, które umożliwiają odtworzenie położenia, w przypadku zniszczenia. Na szkicu prostym nie wyznacza  się strefy skrzyżowania, ponieważ elementy te należą do drogi wyższej kategorii. Wykonane  w terenie szkice są przetwarzane do postaci cyfrowej, a następnie umieszczane w bazie systemu referencyjnego.

 
Szkice strefowe

Szkic strefowy wykonuje się dla punktów referencyjnych  zlokalizowanych  na przecięciu osi dróg tego samego Zarządcy. Jest to szkic sytuacyjny z naniesionym punktem referencyjnym oraz domiarami do stałych elementów zagospodarowania terenu, które umożliwiają odtworzenie położenia w przypadku zniszczenia. Szkic zawiera informacje o elementach powierzchniowych, oraz liniowych i punktowych znajdujących się 
w strefie skrzyżowania. Elementy powierzchniowe mają określoną powierzchnię i rodzaj nawierzchni, odpowiednio ponumerowane stanowią załącznik graficzny do książki drogi. Dodatkowo na szkicu znajduje się informacja o dokumentacji fotograficznej wykonanej dla danego punktu. 

 

Dokumentacja fotograficzna

 

Szkic punktu referencyjnego
Szkic prosty
Szkic strefowy