Projekty organizacji ruchu

Podstawa prawna wykonywania projektów organizacji ruchu:

 

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym, (Dz. U. nr 2012, poz.1137),
 • Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 (DZ. U. 2016 poz. 1440),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. nr 177, poz.1729),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz.2181),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.1393),

 

Opracowanie zawiera: 

 • Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,
 • Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający:
  • lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
  • parametry geometrii drogi,
  • Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze oraz zestawienie istniejącego, projektowanego i usuwanego oznakowania pionowego i poziomego.
  • niezbędne opinie (Zamawiającego, Policji) oraz zatwierdzenie projektu przez organ zarządzający ruchem,

 

Dokumentację przekazujemy w postaci: 

 • Wydrukowanej:
  • Plan orientacyjny i plany sytuacyjne wydrukowane w formacie A3,
  • Opis techniczny wraz uzyskanymi opiniami i zatwierdzeniem,
  • Elektronicznej:
   • w plikach AutoCAD *.dwg lub w formacie PDF,
   • organizacja ruchu zapisana w bazie oprogramowania RoadMan, wyświetlana na warstwach tematycznych mapy interaktywnej,
   • zestawienia oznakowania istniejącego, projektowanego oraz do przeniesienia i likwidacji arkuszu kalkulacyjnym,
Projekt organizacji ruchu