ZBIERAMY WSZYSTKIE DETALE

Mapa sieci dróg (system referencyjny)

Mapa sieci dróg przedstawia drogi danego Zarządcy z uwzględnieniem dróg wyższej kategorii w granicach administracyjnych danej jednostki (gmina, powiat, województwo). Mapa sieci drogowej może bazować na podkładzie numerycznej mapy EGiB, mapy zasadniczej, ortofotomapy lub również na opracowaniu BDOT10k – Baza Danych Obiektów Topograficznych.

 

 • Baza danych o sieci drogowej w oparciu o system referencyjny realizowana jest zgodnie z przyjętymi zasadami:
  • węzły sieciowe (punkty referencyjne) wyznaczone w punktach charakterystycznych sieci drogowej takich jak: wzajemne przecięcia osi dróg, przecięcia osi dróg z granicami administracyjnymi, „ślepe” zakończenia odcinków,
  • odcinki łączące węzły, opisane pikietażem lokalnym i kilometrażem globalnym.
 • Przebieg dróg w bazie danych zdefiniowany jest jako ciąg następujących po sobie punktów referencyjnych (węzłowych) połączonych odcinkami referencyjnymi,
 • Elementem opracowanej mapy sieci dróg może być również mapa interaktywna umieszczona w oferowanym programie RoadMan współpracująca z bazą danych,
 • W ramach projektu przekazywane są wydruki opracowanych map. Przygotowane mapy będą zawierać następujące informacje:
  • przebieg wszystkich dróg uwzględnionych w bazie systemu referencyjnego,
  • oznaczenie symbolami punktów referencyjnych oraz ich numerację,
  • podział mapy na sektory wraz z ich numeracją,
  • opisanie wszystkich odcinków odpowiednim numerem drogi wraz z zaznaczeniem kierunku rosnącego kilometraża,
  • legenda.