Fotorejestracja wraz z pomiarem długości i geometrii osi drogi

Fotorejestracja

Pomiar polega na wykonaniu, w powiązaniu z systemem referencyjnym, dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowych zdjęć sekwencyjnych z ustawianym interwałem 1 – 5m. Zdjęcia wykonywane są z pozycji minimum 5 kamer zorientowanych w kierunkach: do przodu, do tyłu oraz po bokach pojazdu. Odpowiednie ustawienie kamer pozwala w optymalny sposób sfotografować pas drogowy i przeprowadzać analizy z nim związane. Minimalna rozdzielczość zdjęć – 5 Megapikseli.

Fotorejestracja jest bardzo wygodną metodą dokumentacji drogowej, która stanowi istotne uzupełnienie ewidencji dróg w postaci tradycyjnej „książki drogi”. Jej podstawową zaletą jest obiektywne przedstawienie sytuacji w terenie oraz szeroki zakres możliwości pozyskania danych ze zdjęć.

Kamery skalibrowane są fotogrametrycznie, co pozwala na wykonywanie precyzyjnych pomiarów elementów widocznych na zdjęciach przy pomocy dedykowanego oprogramowania EBFViewer dostarczanego razem z materiałem zdjęciowym. Użytkownik ma możliwość wykonania pomiaru punktu, długości oraz powierzchni elementów widocznych na zdjęciu.

Ponadto oprogramowanie umożliwia wyświetlanie cyfrowej mapy ewidencyjnej dostarczonej przez Zamawiającego na zdjęciach korytarza drogi (kamera przednia oraz boczne) – funkcja dostępna również w module video oferowanego oprogramowania RoadMan.

Korzyści wynikające z posiadania fotorejestracji:

 • Uzupełnienie ewidencji dróg,
 • Obiektywnie przedstawia sytuację w terenie,
 • Umożliwia szeroki zakres pozyskiwania danych ze zdjęć,
 • Wykorzystywana jest do opracowania projektów organizacji ruchu,
 • Stanowi dokumentację dowodową potwierdzającą np.:
  • wykonanie należytych starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika drogi,
  • słuszność wydatkowanych środków na modernizację lub remonty,
  • dokumentacja innych zdarzeń w pasie drogowym np.: tablice reklamowe, urządzenia obce,
 • Funkcja polegająca na przedstawieniu położenia granic pasa drogowego i działek przyległych wraz z numeracją na odtwarzanej fotorejestracji umożliwia m.in. weryfikację stanu własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
 • Wizualizacja skrajni drogowej:
  • ręczne ustawienie odległości od krawędzi jezdni, informująca o skrajni poziomej,
  • ręczne ustawienie wymaganej dla danej kategorii drogi skrajni pionowej (niebieskie linie),
  • pomiar wysokości elementów na zdjęciu.

 

Pomiar długości i geometrii osi drogi

Pomiar długości i geometrii osi drogi wykonany jest jednocześnie z fotorejestracją, z wykorzystaniem odbiornika GPS/INS (z systemem inercyjnym), umożliwiającym ciągłe pozycjonowanie niezależnie od warunków terenowych oraz widoczności satelitów. Urządzenie pomiarowe umożliwia uzyskanie dokładności pomiaru współrzędnych pojedynczego punktu osi drogi na poziomie mp <0.2 m. Pomiar kolejnych punktów osi drogi wykonywany jest z interwałem nie większym niż 0.5 m.

Wyniki pomiarów przekazane zostaną w formie:

 • Graficznej:
  • mapa sieci dróg z ich rzeczywistym przebiegiem,
  • warstwa sieci drogowej mapy interaktywnej wyświetlanej w oferowanym oprogramowaniu RoadMan (opcjonalnie),
  • warstwa przebiegu dróg w pliku *.dwg, *.dxf, *.shp, *.TAB w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich : 1992, 2000.
 • Tabelarycznej w formularzu .xls. (dane dokumentujące pomiar):
  • współrzędne prostokątne płaskie X,  Y, w układzie UTM z dokładnością zapisu do 10-3[m],
  • odchylenie standardowe wyznaczenia współrzędnych X, Y z dokładnością zapisu do 10-3[m],
  • wysokość elipsoidalna He z dokładnością zapisu do 10-3[m],
  • współrzędne długość / szerokość geograficzna w stopniach dziesiętnych z dokładnością zapisu do 10-8,
  • parametry położenia pojazdu pomiarowego (kąty orientacji) w stopniach dziesiętnych z dokładnością zapisu do 10-3:
   • nachylenie poprzeczne: ROLL,
   • nachylenie podłużne: PITCH,
   • azymut: HEADING,
  • odchylenie standardowe wyznaczenia kątów orientacji w stopniach dziesiętnych z dokładnością zapisu do 10-3.
  Drogomierz DGM01
  Geometria osi drogi